Meest gestelde vragen

Kan ik nu al beginnen?
Het Keurmerk Beeldschoon is een nieuw keurmerk. Dit betekent dat je start in een blanco situatie. Inmiddels heeft een certificerende instelling een overeenkomst gesloten met de NVRD; Kiwa en zijn andere certificeringsinstellingen geïnteresseerd. Bij Kiwa kan certificatie op basis van het schema worden aangevraagd.
Wil u liever uw eigen certificeringsinstelling betrekken?. Laat het ons weten. Dan nemen wij contact met ze op. Certificerende instellingen moeten een overeenkomst sluiten met de NVRD en op termijn aan eisen voldoen. Dit betekent niet dat gewacht moet worden met certificering of het gebruik van het document.
Ook kan het certificatieschema worden gebruikt als informatiedocument of voor het (laten) uitvoeren van een interne audit of 0-meting. Met een 0-meting krijgt de organisatie een helder beeld van verbeterpunten, die kunnen worden aangepakt waarna een externe audit kan worden uitgevoerd. De NVRD kan u in contact brengen met geschikte adviseurs.
Tenslotte kan in aanbestedingen worden gevraagd dat de inschrijvers aantoonbaar in staat zijn beeldgericht te werken volgens een kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan in de branche gehanteerde normen.

Keurmerk Beeldschoon in aanbestedingen
Het Keurmerk Beeldschoon kan worden geëist in aanbestedingen. Onderstaande voorbeeldtekst kan worden opgenomen in deel 1 van een RAW bestek onder par 0.04 inschrijfvereisten. Tevens kan deze tekst worden opnemen bij de bekendmaking van de aanbesteding

“De inschrijver moet in het bezit zijn van een geldig Certificaat op basis van de “Eisen aan beeldgericht werken bij het beheer van de openbare ruimte”, zoals uitgegeven door de NVRD, dan wel aantoonbaar voornemens is het certificaat te behalen. In geval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie, respectievelijk alle deelnemers van de combinatie, in bezit te zijn van een geldig Certificaat *, dan wel dan wel aantoonbaar maken dat een aanvraag voor certificatie in behandeling is.

Is CROW bij het Keurmerk betrokken?
CROW was niet direct betrokken bij de ontwikkeling van het Keurmerk Beeldschoon maar staat wel achter het Keurmerk. Men onderschrijft de aandacht voor beeldgericht werken óók in de uitvoering van het onderhoud. CROW heeft tevens zitting in de Normcommissie. Het Certificaat inspecteur beeldkwaliteit van CROW sluit mooi aan bij de eisen van dit Keurmerk